Andrzej Purczyński

Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych

 1. Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, dokonywana za pomocą programu STER
 2. Podstawowe pojęcia związane z ochroną przeciwporażeniową instalacji i urządzeń elektrycznych
 3. Działanie prądu elektrycznego na organizm żywy
 4. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach niskiego napięcia
  • Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych
  • Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  • Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia
  • Zasady oznaczania stopni ochrony urządzeń
  • Stopnie ochrony urządzeń przed szkodliwym wpływem środowiska
  • Zagrożenie porażeniem w sieci TN
 5. Urządzenia różnicowoprądowe
  • Ochrona przeciwporażeniowa urządzeniami różnicowoprądowymi
  • Zasady badania urządzeń różnicowoprądowych
 6. Urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem
 7. Ochrona przeciwporażeniowa w pomieszczeniach specjalnych
 8. Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych
 9. Oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych na organizmy żywe
 10. Ochrona przed skutkami zwarć łukowych
 11. Promieniowanie jonizujące i jego dawki
  • Elektrownie jądrowe
  • Zjawisko hormezy
 12. Hałas wywoływany przez urządzenia elektroenergetyczne i jego skutki dla zdrowia człowieka
 13. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
 14. Niekonwencjonalne źródła energii i ich wpływ na środowisko
 15. Prace pod napięciem
 16. Zasady ratowania osób porażonych prądem elektrycznym
 17. Zmiany w systemie normalizacji w Polsce po 1991 roku
  • Wybrane normy elektryczne
 18. Literatura podstawowa i uzupełniająca